OSIGURANJE I ČLANOVI SUMP-a

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između SUMP-a i Društva za posredovanje u osiguranju „Sergius“ d.o.o. iz Novog Sada, a koje je licencirano od strane Narodne banke Srbije za ovu delatnost i na osnovu Zakona o osiguranju ispunjava svoju osnovnu funkciju, a to je zaštita interesa korisnika osiguranja (ugovarača osiguranja i osiguranika).

Članovi SUMP-a uživaju sledeće usluge:

– stručnu analizu i savete pre zaključenja ugovora o osiguranju,
– izradu predloga za kvalitetnije i povoljnije osiguranje,
– predlaganje određenog osiguravajućeg društva,
– pomoć nakon štetnog događaja i obezbeđivanje potpune naknade štete.

Na osnovu potrebe za osiguranjem članova SUMP-a, „Sergius“ d.o.o. je u mogućnosti da njihove interese u potpunosti štiti u odnosima sa sledećim osiguravajućim kućama : DDOR Novi Sad, Dunav osiguranje, Generali osiguranje, Milenijum osiguranje, Triglav osiguranje, Sava osiguranje, Wiener stadtische osiguranje, Globos osiguranje, AXA neživotno osiguranje, AMS osiguranje, Merkur osiguranje, SOGAZ osiguranje, Energorpojektgarant osiguranje.

PODSTICANJE POLJOPRIVREDE U VOJVODINI I ČLANOVI SUMP-A

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između SUMP-a i Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, a koji je osnovan sa ciljem podsticanja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanja problema poljoprivredne proizvodnje putem učešća finansiranja u projektu unapređenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede.
SUMP I POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE zajedničkim nastupom omogućuju svim ČLANOVIMA SUMP-a da budu upoznati sa benefitima koje FOND pruža i da im se pruži pomoć prilikom realizacije istih.

Otvoreni konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj       ⇒        http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi-cyr.html